Klachtenregeling

Klachten en geschillen

1. Mocht opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan kunnen zij die schriftelijk

indienen bij w2suc6 via email: info@w2suc6.nl. Binnen 2 weken zullen zij een reactie

ontvangen van w2suc6. Binnen ten minste vier weken wordt de klacht behandeld. Mocht de

klacht niet binnen deze termijn afgehandeld kunnen worden, dan zal de indiener van de

klacht daarvan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Dan zal ook

een indicatie gegeven worden wanneer er wel uitsluitsel gegeven kan worden. w2suc6 zal

hierin de vertrouwelijkheid in acht nemen.

2. Allereerst zal alle moeite worden gedaan om samen met de indiener van de klacht het

probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke

derde, een mediator ingeschakeld. De uitspraak van deze derde is dan bindend voor

w2suc6.

3. Op de overeenkomsten en de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en

deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de

rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.